دکتر قاسم دانشور

دکتر قاسم دانشور کاخکی
فوق تخصص جراحی قفسه سینه (توراکس)
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

بیشتر بخوانید